جزئیات آئین نامه جدید دفاتر خدمات ارتباطی چاپ
پنجشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۸۲ ساعت ۲۰:۳۹
زهیر طیب، نائب رئیس کانون سراسری دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور با اشاره به دیدارهای هفته گذشته و روز جاری اعضای هیات مدیره این کانون با رئیس، معاونین و کارشناسان آن سازمان، فضای جلسات را حاکی از پیشرفت دو طرف به سوی حل موضوعات باقیمانده و رفع معضلات حقوقی این دفاتر برشمرد.

وی افزود : در سطوح کارشناسی سازمان تنظیم مقررات این امر پذیرفته شده است که این دفاتر، با تعریف جدیدی که دولت از آنها به عنوان پیشخوان دولت دارد ، دیگر متعلق به یک بخش و دستگاه نیستند و باید به آنها فرابخشی نگریسته شود. وی گفت : براین اساس، سازمان تنظیم مقررات در توافق کتبی یی که با نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در ستاد تبصره 13 داشت، مقرر نمود که طبق مصوبه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، کارگروه های استانی دفاتر از این پس به ریاست استانداران که بالاترین مقام اجرایی استانها هستند و با حضور نماینده سازمان تنظیم مقررات و نماینده تشکل صنفی دفاتر استان تشکیل گردد که این راهکار بسیار خوبی برای تحقق پیشخوان دولت در این دفاتر است. وی تفکیک سه نقش حاکمیتی، توصیفی و اجرایی را از نکات بارز این تصمیم برشمرد و افزود: چنانچه این تصمیم، اجرایی شود، استانداران محترم، به عنوان ایفاکننده نقش حاکمیتی در استانها، بازوی پرتوان دولت در هدایت دستگاهها به سمت واگذاری خدمات خود به دفاتر می شوند و سازمان تنظیم مقررات نیز به نقش فنی و تخصصی خود که تدوین مقررات و تنظیم پروتکلهای فنی و تخصصی فعالیت دفاتر می باشد به نحو احسن خواهد پرداخت و تشکلهای صنفی نیز برابر قانون کار و قانون نظام صنفی بهتمشیت امور صنفی دفاتر در سطح استان می پردازند که این امر، از مصادیق تام و تمام واگذاری امور مرد به خود آنهاست. وی ابراز امیدواری کرد این آیین نامه با نگاه مثبت طرفهای درگیر، هرچه سریعتر تصویب و ابلاغ گردد.خاطر نشان می سازد در نشست نماینده ستاد تبصره 13 رایست جمهوری با سازمان تنظیم مقررات، 26 آبان ماه، آخرین مهلت زمانی برای ارائه آئین نامه دفاتر پیشخوان دولت تعیین گردیده است.

دریافت متن آیین نامه قدیم دفاتر خدمات ارتباطی