قطع خدمات دفاتر فقط با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات چاپ
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۸

خدمات موجود در دفاتر پیشخوان خدمات دولت بدون هماهنگی و اخذ نظریه ازسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نباید قطع شود.

 

 

به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(www.ictb.ir) سید مجتبی نصیری، معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نکاتی را پیرو فعالیت های دفاتر و خدمات موجود در آن ها به رئیس هیات مدیره کانون انجمن های کارفرمایی دفاترپیشخوان خدمات دولت متذکر شد که متن این نامه در ادامه آورده شده است:

بر اساس تبصره 2ماده 26قانون شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت  و بخش عمومی غیردولتی و همچنین برون سپاری خدمات دولت از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صوت می گیرد و به استناد همین قانون مدیریت کلیه امور مربوط به دفاتر پیشخوان خدمات دولت به عهده این سازمان است  و بدیهی است قبل از هر گونه تغییر در نحوه و شیوه ارائه خدمات در این دفاتر باید هماهنگی های لازم با این سازمان به عمل آید.

 

در همین راستا بر اساس اطلاعیه های مندرج در سایت رسمی کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت (epishkhan.org)در خصوص تغییر در شیوه عملیاتی فرآیند دریافت وجوه خدمات الزام نمودن دارندگان پروانه با تعیین مهلت های زمانی برای جایگزینی و نصب پایانه اختصاصی فروش(pcpos)اختصاصی پیشخوان در دفاتر و محروم کردن دارندگان پروانه از اراده خدمات در صورت عدم نصب پایانه های مذکور به آگاهی می رساند خدمات موجود در دفاتر بدون هماهنگی و اخذ نظریه از این سازمان نباید قطع شود.

 

با توجه به اهمیت گردش مالی دفاترو به ویژه وجوه دولتی که در این دفاتر اخذ می شود تغییرات در ساختار پرداخت در شبکه دفاترپیشخوان خدمات دولت باید منطبق با قوانین و مقررات بانکی و مالی و محاسباتی کشور و به ویژه بر اساس دستورالعمل دریافت های الکترونیکی وجوه دولتی (سوئیچ خزانه)با هماهنگی این سازمان صورت پذیرد.

 

 

لذا شایسته است دستورفرمایید به منظور بررسی های لازم درخصوص حساسیت های به وجود آمده و شایعه های ایجاد شده مبنی برانحصاردفاتربه یک بانک و جلوگیری از تضییع حقوق دفاتر تا تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربطط از هر گونه تغییرات در شبکه پرداخت پیشخوان الکترونیک و الزام نمودن دارندگان پروانه به نصب پوزهای ویژه پشخوان خودداری و نسبت به ارسال  کلیه مستندات قانونی به شرح موارد ذیل اقدام نمایید.

 

1)ارسال مستندات قانونی در خصوص رعایت دستورالعمل دریافت های الکترونیکی وجوه دولتی(سوئیچ خزانه)به ویژه ماده 22دستورالعمل مذکور

 

 

2)ارائه مجوز اخذ شده از بانک مرکزی مبنی برمجاز بودن کانون انجمن های کارفرمایی دفاترپیشخوان خدمات دولت مبنی بر ارائه خدمات بانکی الکترونیکی

 

 

3)گزارش علت فنی،مقرراتی و قانونی و ارائه مجوز تغییر فرآیند حساب خدمات از پایانه های فروش پوزاختصاصی واحد بانکداری الکترونیک(پیشخوان الکترونیک)

 

 

4)اعلام بانک های عاملی که وجوه مربوط به دستگاههای دولتی که خدمات آن ها از ظریق دفاترپیشخوان خدمات دولت ارائه می شود(موضوع ماده یک تعاریف ردیف14-1 دستورالعمل دریافت های الکترونیکی وجوه دولتی)

 

انتهای پیام