قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت چاپ
مقررات
پنجشنبه ۰۸ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۳۹

متن قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی
مصوب 1389/7/7 مجلس شورای اسلامی
بسمه تعالی
ماده واحده - کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای انقلابی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند کلیه خدمات باجه ای و الکترونیکی قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیر دولتی ایجاد و مدیریت می شوند واگذار نمایند.
تبصره 1- ایجاد دفاتر و واحدهای کاری جدید برای این خدمات ممنوع است.
تبصره 2- کلیه دفاتر دائر فعلی باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند و دفاتر جدید در قالب این ماده واحده تاسیس می گردند.
تبصره 3- آئین نامۀ اجرائی این قانون ظرف دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.