متن رای ابطال مصوبه 49 دونرخی شدن پست چاپ
مقررات
يكشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۲۲:۱۴

متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان در تاریخ 89/5/4 با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

 

 

رای هیات عمومی

مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83/10/22 نرخ خدمات ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم ، قیمتهای پایان شهریور سال 1383 تعیین گردیده و برای سالهای بعدی برنامه چهارم هرگونه تغییر در قیمت خدمات مستلزم تقدیم لایحه قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. نظر به این که کارمزد تعیین شده در بند 3 مصوبه شماره 49 مورخ 1387/7/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مازاد بر تعرفه مصوب سال 1383 بوده و بدون رعایت مقررات ماده 3 اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/10/22 تعیین گردیده است و از طرفی حق السهم دفاتر خدمات ارتباطی در امور مربوط به خدمات پستی می بایست از محل دریافتی های شرکت پست پرداخت گردد، بنا به مراتب فوق ، بند 3 مصوبه معترض عنه به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ، مغایرت با قانون تشخیص و به موجب این رای ابطال می گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمد جعفر منتظری