قرارداد رسمی وزارت کار و امور اجتماعی (ویرایش دفاتر پیشخوان خدمات دولت) چاپ
مقررات
شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۱۴

امسال به ابتکار وزارت کار و امور اجتماعی برای نخستین بار، متن رسمی قرارداد کار موضوع قانون کار منتشر شد. این متن می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات فیمابین کارمندان و کارفرمایان واحدهای صنفی از جمله دفاتر خدمات ارتباطی باشد. کانون صنفی دفاتر جهت تسهیل امور مسوولین و کارمندان محترم دفاتر خدمات ارتباطی، ضمن انتشار قرارداد موصوف که برای استفاده در دفاتر خدمات ارتباطی ویرایش و آماده نموده است، متن این قرارداد را برای دانلود در اختیار شما قرارمی دهد. برای مشاهده نمونه قرارداد، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 


دریافت فایل متن قرارداد (word)

بسمه تعالی

وزارت کار و امور اجتماعی

قرارداد کار

اين قرار داد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 1387/08/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام بينکارفرما و کارگر منعقد ميشود

1-مشخصات طرفين کارفرما/نماينده قانوني کارفرما:
آقاي
نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاريخ تولد

شماره شناسنامه

شماره ملي

به نشاني
آدرس کامل

کد پستي

و کارگر آقاي :
نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاريخ تولد
/  /   13
شماره شناسنامه

شماره ملي

به نشاني

آدرس کامل

کد پستي

2- نوع قرارداد:دائم - موقت
3- نوع کار يا حرفه يا حجم کار و يا وظيفه اي که کارگر به آن اشتغال مي يابد:
كارمندان امور دفتري
4- محل انجام

5-تاريخ انعقاد قرار داد
01 /01 /1388
6-مدت قرارداد:
از تاريخ
01 / 01 / 1388
تا تاريخ
28 / 12 / 1388
7- ساعت کار روزانه:
8 ساعت از ساعت 8 تا ساعت 16
ميزان ساعات کار و شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين ميگردد، ساعات کار نميتواند بيش از ميزان مندرج در قانون کار تعيين شود ليکن کمتر از آن مجاز است
8- حق السعي:
الف: مزد ثابت  روزانه 87840ريال حقوق ماهانه:  ريال
ب- پاداش افزايش توليد يا بهره وري ريال که طبق توافق طرفين قابل پرداخت است.
ج- ساير مزايا
9- واريز حقوق و مزايا:
حقوق و مزايا به صورت به حساب شماره                               نزد بانک شعبه توسط کارفرما يا نمايده قانوني وي پرداخت ميگردد.
10- بيمه:
به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گذار بيمه نمايد
11-عيدي و پاداش سالانه:
به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول قانون کار مصوب1370/12/6 مجلس شوراي اسلامي به ازاي يک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني کارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به کارگر پرداخت مي شود.براي کار کمتر از يک سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.
12-حق سنوات يا مزاياي پايان کار:
به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق  قانون و مصوبه1387/08/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت ميشود.
13- شرايط فسخ قرارداد:

اين قرارداد در موارد ذيل، توسط هر يک از طرفين قابل فسخ است. فسخ قرارداد 20روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام ميشود

- عدم رضایت کارفرما از طرف قرارداد

- تعطیلی دفتر به هر علت از جمله اراده کارفرما مبنی بر تغییر یا تعطیل فعالیت یا احکام مراجع صالحه اداری و قضایی

- تصمیم کارفرما به تعدیل نیروی انسانی مشغول به کار در واحد صنفی

114- ساير موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي، کمک هزينه مسکن، کمک هزينه عايله بندي نسبت به اين قرار داد اعمال خواهد شد.
15- اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم ميشود که يک نسخه نزد کارفرما، يک نسخه دست کارگر، يک نسخه به تشکل کارگري (در صورت وجود) ويک نسخه نيز توسط کارفرما از طريق نامه الکترونيکي يا اينترنت يا ساير طرق به اداره کار و امور اجتماعي محل تحويل ميشود.
محل امضاء کارفرما محل امضاء کارگر