آيين‎نامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز کار کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات چاپ
مقررات
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۰۱


شماره76200/ت30582هـ                                          24/12/1383
وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد  شماره 2785/100 مورخ 7/2/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

 

و به استناد تبصره ماده (6) قانون وظايف و اخـتيارات وزارت ارتبـاطات و فـناوري اطلاعـات ـ مصـوب1382ـ آيين‎نامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‎نامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
ماده1ـ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه در اين آيين‌نامه به اختصار كميسيون ناميده مي‌شود با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تشكيل مي‌گردد.
ماده2ـ وظايف و اختيارات كميسيون به شرح زير است:
الف ـ اصلاح و تجديد ساختار بخشهاي ارتباطي كشور.
ب ـ تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخهاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور.
ج ـ تـدوين مـقررات ارتبـاطي كـشور در چـارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و نظارت برحسن اجراي آن.
د ـ سياستگذاري درخصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق‌الامتياز صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات كشور.
هـ ـ تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و راديو آماتوري.
تبصره ـ به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.
ماده 3ـ كميسيون از افراد زير تشكيل مي‌گردد:
الف ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس كميسيون).
ب ـ معاون وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (دبير كميسيون).
ج ـ نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با معرفي  رييس آن سازمان.
دـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي.
هـ ـ سه نفر صاحب‌نظر در امور توسعه اقتصادي، ارتباطات و يا فناوري اطلاعات كه با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيئت وزيران براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند.
ماده 4ـ جلسات كميسيون با حضور پنج نفر از اعضا تشكيل مي‎شود.
ماده 5 ـ نايب رئيس كميسيون در اولين جلسه كميسيون انتخاب خواهد شد.
ماده 6 ـ مصوبات كميسيون حداقل با رأي چهار نفر تأييد و توسط دبير كميسيون ابلاغ مي‌گردد.
ماده 7ـ مسئوليت تعيين دستورجلسات و ارسال آن، دعوت از اعضا، برقراري ارتباط با دستگاهها و ساير مؤسسات و نهادها، تشكيل كارگروه‎هاي كارشناسي براي بررسي موضوعات و ارائه آن به كمـيسيون و دعـوت از كـساني كه حضور آنان در جلسات كميسيون الزامي ‎باشد، برعهده دبيركميسيون مي‎باشد.
ماده 8ـ دستورالعمل چگونگي برگزاري جلسات كميسيون توسط دبيرخانه تهيه وبه تصويب كميسيون خواهد رسيد.  
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا عارف